بررسی اثر استفاده از آنزیمهای تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایة گندم، و جو

3 - صابر خدایی 2 - فرید مهینی 1 *علی نوبخت

 

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر استفاده از سه آنزیم تجاری سافیزیم، کمبو و کمین بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه های گوشـتی تغذیـه شـده بـا جیره های بر پایة گندم، جو و سویا و مقایسة آن با جیره های تجاری انجام گرفت. تعداد 405 قطعه جوجه گوشتی از سویة راس 308 در قالـب یـک طـرح کاملاً تصادفی، با 9 تیمار، 3 تکرار و 15 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 42 روز روی بستر پـرورش داده شـدند. تیمارهـای آزمایشـی عبـارت بودند از:

1-جیرة شاهد بر پایة ذرت و سویا بدون آنزیم

 2 -جیرة بر پایة گندم، جو و سویا بدون آنزیم،

3-جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنـزیم سـافیزیم

 4-جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم کمبو

5 -جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم کمین

 6 -جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیمهای سـافیزیم و کمبو

7 -جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیمهای سافیزیم و کمین

 8 -جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیمهای کمبو و کمین

 9-جیره بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیمهای سافیزیم، کمبو و کمین.

جیره های غذایی دارای انرژی و پروتئین یکسانی بوده و تمامی جوجـه هـا بـه صـورت آزاد بـه آب و دان دسترسی داشتند. در دورة آغازین بالاترین مقادیر خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه، در دورة رشد بالاترین مقـدار خـوراک مصـرفی روزانـه و در کـل دورة آزمایش بیشترین مقادیر مربوط به خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه در گروه آزمایشی حاوی جیرة بـر پایـة گنـدم، جـو و سـویا بـا آنـزیم هـای سافیزیم و کمبو مشاهده گردید. در خصوص ترکیبات لاشه، بالاترین درصد سینه و پایین ترین درصدهای کبد و ران در گـروه آزمایشـی جیـرة بـر پایـةگندم، جو و سویا با آنزیمهای کمبو و کمین، بالاترین درصد ران در گروه آزمایشی جیرة بـر پایـة گنـدم، جـو و سـویا بـا آنـزیم سـافیزیم و پـایین تـرین درصدهای سینه و بالاترین درصد کبد در گروه آزمایشی جیرة بر پایة ذرت و سویا بدون آنزیم، مشاهده گردیدنـد. کمتـرین هزینـة خـوراک بـه ازای هـرکیلوگرم از افزایش وزن زنده را گروه آزمایشی جیرة بر پایة گندم، جو و سویا با آنزیم کمین به خود اختصاص داد.


Download

 

مقالات تغذیه طیور 253 0
1398 دي 24
مطالب مرتبط
ارسال نظر
حداکثر تعداد کاراکتر متن نظر 500 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.