این واحد با پایش پیوسته منابع اولیه و افزودنی های مجاز و همچنین بررسی ژورنال ها و مقالات در واحد آزمایشگاه و بخش کنترل کیفیت به گونه ای عمل نموده که رکوردهای ثبت شده مشتریانش که از راهنمایی های کارشناسان تغذیه این شرکت استفاده نموده اند ثمربخش و چشمگیرتر از جدول استاندارد مدیریت گله های نژاد راس می باشد. از اینرو اغلب مشتریان توانسته اند در مدت زمان کوتاهتر و با میزان مصرف دان کمتر، نتایج قابل توجهی به دست آورند. مرغ بهشت به محصول به عنوان موجودی زنده می نگرد که نیازمند مراقبت، رسیدگی، ارتقا و هویت است.